วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / คำขวัญ

ขยายขนาดตัวอักษร :
วิสัยทัศน์
"เป็นสหกรณ์ที่มีความมั่นคง บริหารยึดหลักธรรมาภิบาล บริการสมาชิกมั่นใจ"
พันธกิจ
1. ส่งเสริมการออมของสมาชิก
2. จัดระบบบริการสินเชื่ออย่างมีประสิทธิภาพ
3. บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
4. จัดสวัสดิการสมาชิกอย่างทั่วถึง
5. จัดระบบประชาสัมพันธ์อย่างหลากหลาย
คำขวัญ
สหกรณ์มั่นคง  สมาชิกมั่นใจ
บริหารโปร่งใส  ใส่ใจด้านบริการ

Go to top