เจ้าหน้าที่สหกรณ์

ขยายขนาดตัวอักษร :

รายชื่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด

no img

-
ผู้จัดการสหกรณ์

Nittaya 
นางนิตยา ศรีราม
รองผู้จัดการสหกรณ์

ฝ่ายบัญชี

Siwaporn
นางสาวศิวพร แก้วขาว
หัวหน้าฝ่ายบัญชี

 Papilai Nureda 
นางสาวภาพิลัย  สินรื่น
เจ้าหน้าที่บัญชี

นางสาวนูรรีดา  แวอาแซ
เจ้าหน้าที่บัญชี

ฝ่ายการเงิน

Paspa
นางสาวภาสฏา  นุ่นกะสิกุล
หัวหน้าฝ่ายการเงิน

Arpaporn  Sunisa
นางสาวอาภาภร หนูนะ
เจ้าหน้าที่การเงิน

นางสาวสุนิษา  สุวรรณราช
เจ้าหน้าที่การเงิน

ฝ่ายสินเชื่อ

Salma
นางซัลมา เจ๊ะแม
หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ

 Kanokwan Panudda 
นางสาวกนกวรรณ  คงเรือง
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

นางสาวปนัดดา หนูสีคง
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

ฝ่ายประมวลผล

Tanyarat
นางธัญญรัศม์ กิตติอัครศรีกุล
หัวหน้าฝ่ายประมวลผล

 Melada Pawena 
นางสาวเมลดา เงินราษฎร์
เจ้าหน้าที่ประมวลผล

นางสาวปวีณา ศรีใส
เจ้าหน้าที่ประมวลผล

คอมพิวเตอร์สารสนเทศ

Nantaporn
นางสาวนันทพร  ตราสิงห์
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

นิติกร

Wipakon
นางสาววิภากร จันทรัตน์
นิติกร

ฝ่ายธุรการ

Aswanee
นางสาวอัสวาณี โฆ
หัวหน้าฝ่ายธุรการ

 Tinnakon Airada
นายทินกร  สร้างอำไพ
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวอัยรดา  สมาธิ
เจ้าหน้าที่ธุรการ

พนักงานขับรถ นักการภารโรง และแม่บ้าน

Suriyen

Thotsaphon

Nantaya
นายสุริเยนทร์  แดงนุ้ย
พนักงานขับรถ

นายทศพร  สมาธิ
นักการภารโรง

นางนันทยา เพ็ชรศรีชัย
แม่บ้าน

Go to top