สรุปฐานะการเงิน

ขยายขนาดตัวอักษร :

ประจำปี 2567

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ประจำปี 2567
ดาวน์โหลด
1. รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ประจำเดือนมกราคม 2567
2. รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567
3. รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ประจำเดือนมีนาคม 2567
4. รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ประจำเดือนเมษายน 2567
5. รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2567

ประจำปี 2566

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ประจำปี 2566
ดาวน์โหลด
1. รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ประจำเดือนมกราคม 2566
2. รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566
3. รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ประจำเดือนมีนาคม 2566
4. รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ประจำเดือนเมษายน 2566
5. รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2566
6. รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ประจำเดือนมิถุนายน 2566
7. รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ประจำเดือนกรกฎาคม 2566
8. รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ประจำเดือนสิงหาคม 2566
9. รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ประจำเดือนกันยายน 2566   
10. รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ประจำเดือนตุลาคม 2566
11. รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566
12. รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ประจำเดือนธันวาคม 2566  

ประจำปี 2565

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ประจำปี 2565
ดาวน์โหลด
1. รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ประจำเดือนมกราคม 2565
2. รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
3. รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ประจำเดือนมีนาคม 2565
4. รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ประจำเดือนเมษายน 2565
5. รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2565
6. รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ประจำเดือนมิถุนายน 2565
7. รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ประจำเดือนกรกฎาคม 2565   
8. รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ประจำเดือนสิงหาคม 2565
9. รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ประจำเดือนกันยายน 2565
10. รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ประจำเดือนตุลาคม 2565
11. รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565
12. รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ประจำเดือนธันวาคม 2565

ประจำปี 2564

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ประจำปี 2564
ดาวน์โหลด
1. รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ประจำเดือนมกราคม 2564
2. รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
3. รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ประจำเดือนมีนาคม 2564
4. รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ประจำเดือนเมษายน 2564
5. รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2564
6. รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ประจำเดือนมิถุนายน 2564
7. รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ประจำเดือนกรกฎาคม 2564
8. รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ประจำเดือนสิงหาคม 2564
9. รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ประจำเดือนกันยายน 2564
10. รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ประจำเดือนตุลาคม 2564
11. รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564
12. รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ประจำเดือนธันวาคม 2564

ประจำปี 2563

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ประจำปี 2563
ดาวน์โหลด
1. รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ประจำเดือนมกราคม 2563
2. รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
3. รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ประจำเดือนมีนาคม 2563
4. รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ประจำเดือนเมษายน 2563
5. รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2563
6. รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ประจำเดือนมิถุนายน 2563
7. รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
8. รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ประจำเดือนสิงหาคม 2563   
9. รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ประจำเดือนกันยายน 2563
10. รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ประจำเดือนตุลาคม 2563
11. รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
12. รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ประจำเดือนธันวาคม 2563

ประจำปี 2562

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ประจำปี 2562
ดาวน์โหลด
1. รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ประจำเดือนมกราคม 2562
2. รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
3. รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ประจำเดือนมีนาคม 2562
4. รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ประจำเดือนเมษายน 2562
5. รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2562  
6. รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ประจำเดือนมิถุนายน 2562
7. รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ประจำเดือนกรกฎาคม 2562
8. รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ประจำเดือนสิงหาคม 2562
9. รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ประจำเดือนกันยายน 2562
10. รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ประจำเดือนตุลาคม 2562
11. รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
12. รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ประจำเดือนธันวาคม 2562

ประจำปี 2561

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ประจำปี 2561
ดาวน์โหลด
1. รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ประจำเดือนมกราคม 2561 download
2. รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 download
3. รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ประจำเดือนมีนาคม 2561
4. รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ประจำเดือนเมษายน 2561
5. รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
6. รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ประจำเดือนมิถุนายน 2561
7. รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ประจำเดือนกรกฎาคม 2561
8. รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ประจำเดือนสิงหาคม 2561
9. รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ประจำเดือนกันยายน 2561
10. รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ประจำเดือนตุลาคม 2561
11. รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
12. รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ประจำเดือนธันวาคม 2561

Go to top