ระเบียบ/ข้อบังคับ

ขยายขนาดตัวอักษร :

- ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด พ.ศ.2555

download

- ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด พ.ศ.2559

download

- ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2565

download

- ประกาศ หลักเกณฑ์การกู้เงินสามัญสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัดพ.ศ.2566

download

- ระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อและจัดจ้างของสหกรณ์ พ.ศ.2566

 download
- ระเบียบว่าด้วยการเก็บรักษายืมและการทำลายเอกสารของสหกรณ์ พ.ศ.2566  download
- ระเบียบว่าด้วยที่ปรึกษาของสหกรณ์ พ.ศ.2566  download
- ระเบียบว่าด้วยเงินยืมทดรองจ่าย พ.ศ.2566  download
- ระเบียบว่าด้วยคณะอนุกรรมการ พ.ศ.2566  download
- ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บเงินรักษา พ.ศ.2566  download
- ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินออมทรัพย์และออมทรัพย์มีเป้าหมาย พ.ศ.2566  download
- ระเบียบว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ พ.ศ.2566  download
- ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น พ.ศ.2566  download

Go to top