สวัสดิการสหกรณ์

ขยายขนาดตัวอักษร :

 
ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก

         ที่ประชุมใหญ่มีมติให้จัดสรรเงินจำนวนหนึ่ง จากงบประมาณรายจ่าย เพื่อเป็นทุนอุดหนุนการศึกษาของบุตรสมาชิกซึ่งแบ่งเป็นระดับได้ ดังนี้

   1. ระดับก่อนประถมศึกษา ทุนละ 2,000 บาท
   2. ระดับประถมศึกษา ทุนละ 2,500 บาท
   3. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ทุนละ 3,000 บาท
   4. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุนละ 3,500 บาท
   5. ระดับอุดมศึกษา ทุนละ 4,000 บาท
 
เงินสงเคราะห์เกี่ยวกับศพ

          เงินสงเคราะห์ที่เกี่ยวกับการศพของสมาชิกนั้น มีหลักเกณฑ์ดังนี้

   1. อายุการเป็นสมาชิกไม่เกิน 1 ปี มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ เกี่ยวกับการศพจำนวน 5,000 บาท
   2. อายุการเป็นสมาชิกเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี มีสิทธิ์ได้รับเงินสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพ จำนวน 10,000 บาท
   3. อายุการเป็นสมาชิกเกิน 5 ปี แต่ไม่เกิน 10 ปี มีสิทธิ์ได้รับเงินสงเคราะห์ เกี่ยวกับการศพ จำนวน 15,000 บาท
   4. อายุการเป็นสมาชิกเกินกว่า 10 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี มีสิทธิ์ได้รับเงินสงเคราะห์ เกี่ยวกับการศพ จำนวน 20,000 บาท
   5. เป็นสมาชิกเกิน 20 ปีขึ้นไป มีสิทธิ์ได้รับเงินสงเคราะห์ เกี่ยวกับการศพจำนวน 25,000 บาท

          ในกรณีที่คู่สมรส ซึ่งไม่ได้เป็นสมาชิกเสียชีวิต ให้ได้รับเงินเพียงกึ่งหนึ่งของอัตราที่กำหนด

 
การตั้งผู้รับโอนผลประโยชน์

          การตั้งผู้รับโอนผลประโยชน์ สมาชิกจะทำเป็นหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคน เพื่อให้เป็นผู้รับผลประโยชน์ซึ่งตนมีอยู่ในสหกรณ์เมื่อสมาชิกเสียชีวิต มอบไว้ให้สหกรณ์ถือไว้ก็ได้ หนังสือตั้งผู้รับโอนผลประโยชน์ดังกล่าวนี้ ต้องทำตามลักษณะพินัยกรรม โดยสหกรณ์จัดทำทะเบียนไว้เป็นหลักฐาน

          ถ้าสมาชิกประสงค์จะเพิกถอนเปลี่ยนแปลงผู้รับโอนผลประโยชน์ที่ทำไว้แล้ว ก็ต้องทำเป็นหนังสือลักษณะดังกล่าวข้างต้น มอบให้สหกรณ์ถือไว้ เมื่อสมาชิกตายสหกรณ์จะจ่าย
ค่าหุ้น เงินรับฝาก เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืนและดอกเบี้ย รวมทั้งบรรดาทรัพย์สินอื่นๆ ที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์ คืนให้แก่ผู้รับโอนผลประโยชน์ที่ได้ตั้งไว้หรือถ้ามิได้ตั้งไว้ก็คืนให้แก่บุคคลที่ได้นำหลักฐานมาแสดงต่อคณะกรรมการดำเนินการว่าเป็นทายาทผู้มีสิทธิรับเงินจำนวนดังกล่าว

หลักฐานของผู้รับโอนผลประโยชน์

  1. สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้รับโอนผลประโยชน์ 3 ชุด
  2. สำเนาบัตรประจำตัวของผู้รับโอนผลประโยชน์ 3 ชุด

หลักฐานของผู้ถึงแก่กรรม

  1. สำเนาใบมรณบัตรของผู้ถึงแก่กรรม 3 ชุด
  2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถึงแก่กรรม 3 ชุด
  3. สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ถึงแก่กรรม 3 ชุด
 
ทุนสาธารณประโยชน์

          ที่ประชุมใหญ่มีมติให้มีการจัดสรรเงินจำนวนหนึ่งจากกำไรสุทธิ เรียกว่า ทุนสาธารณประโยชน์ เพื่อการศึกษาโดยทั่วไป เพื่อการศึกษาอบรมของสหกรณ์ เพื่อสาธารณประโยชน์ การกุศลและเพื่อสนับสนุน
กิจกรรมอันเป็นประโยชน์โดยส่วนรวม

 
เงินกองทุนสงเคราะห์สมาชิกถึงแก่กรรม

          เมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม สหกรณ์จะมอบเงินกองทุนสงเคราะห์ให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์ ตามระเบียบสหกรณ์ฯ ดังต่อไปนี้

   1. สมาชิกที่มีอายุไม่เกิน 70 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่เสียชีวิต จะได้รับเงินสงเคราะห์ศพจากบริษัทกรุงไทยแอกซ่า ประกันชีวิต จำกัดจำนวน 500,000 บาท
   2. สมาชิกทีมีอายุเกิน 70 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่เสียชีวิต จะได้รับเงินสงเคราะห์ศพจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด จำนวน 500,000 บาท
 
เงินสงเคราะห์ศพตามโครงการของชมรมออมทรัพย์ภาคใต้

          กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้ จ่ายเงินสงเคราะห์ศพ จำนวน 200,000 บาท ( สองแสนบาทถ้วน ) กรณีสมาชิกถึงแก่กรรมและได้ทำหนังสือแสดงเจตนาตั้งผู้รับโอนผลประโยชน์ไว้แล้ว ผู้รับโอนผลประโยชน์จะต้องนำหลักฐานที่รับรองสำเนาถูกต้อง นำมาแสดงเพื่อขอรับเงินสงเคราะห์ดังกล่าว

          กรณีที่สมาชิกที่เสียชีวิต จะไม่ได้รับเงินสงเคราะห์ศพของชมรม ดังนี้

   1. ผู้เสียชีวิตเป็นสมาชิกไม่ถึง 6 เดือน
   2. เสียชีวิตขณะทำความผิดหรือถูกจับกุม มีโทษสถานหนัก
   3. เสียชีวิตกรณีผู้รับโอนผลประโยชน์กระทำให้เสียชีวิต
   4. สมัครเป็นสมาชิกเมื่ออายุ 55 ปีขึ้นไป (เป็นสมาชิกหลังวันที่ 21 ธันวาคม 2535)
   5. หายสาบสูญ ไม่ว่าโดยปกติหรือกรณีพฤติกรรมพิเศษ
 
สวัสดิการผู้ปวยในและผู้ป่วยติดเตียง

- สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด ที่เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลรัฐและโรงพยาบาลเอกชน โดยต้องมีหนังสือรับรองการเป็นผู้ป่วยในจากโรงพยาบาลนั้น ๆ
- สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด ที่เป็นผู้ป่วยติดเตียง โดยเป็นผู้ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หมายถึงการทุพพลภาพที่เกิดขึ้น ถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานใด ๆ ในอาชีพประจำ หรืออาชีพอื่นได้ โดยสิ้นเชิงตลอดไป อันเป็นผลจากอุบัติเหตุ การเจ็บป่วยหรือเชื้อโรค
1. ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้
2. การสูญเสียสายตา หรือมือ หรือเท้าทั้งสองข้าง หรืออย่างใดอย่างหนึ่งรวมกันตั้งแต่สองอย่างขึ้นไป
3. การสูญเสียสายตา หมายถึง ตาบอดสนิทและไม่มีทางรักษาให้หายได้ตลอดไป
4. การสูญเสียมือหรือเท้า หมายถึงการถูกตัดออก ตั้งแต่ข้อมือ หรือข้อเท้า หรือสูญเสียสมรรถภาพ ในการใช้งานอวัยวะนั้นโดยสิ้นเชิง

ค่าสวัสดิการ ดังนี้
ค่าสวัสดิการผู้ป่วยใน
ช่วยเหลือการรักษาพยาบาล (ผู้ป่วยใน) จ่ายคืนละ 500 บาท ไม่เกิน 3 คืน (1,500บาท) / ปีบัญชี
เอกสารประกอบการยื่นคำขอฯ
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้ขอรับสวัสดิการ(ผู้ป่วย) จำนวน 1 ฉบับ
2. ใบรับรองแพทย์ ที่ได้รับการรักษาพยาบาล ระบุวันที่เข้ารับการรักษาพยาบาล ถึง วันออกจากโรงพยาบาล

ค่าสวัสดิการผู้ป่วยติดเตียง
ทุพพลภาพถาวร(ผู้ป่วยติดเตียง) จ่าย 3,000 บาทต่อคน/ปีบัญชี
เอกสารประกอบการยื่นคำขอฯ
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้ขอรับสวัสดิการ(ผู้ป่วยติดเตียง) จำนวน 1 ฉบับ
2. ใบรับรองแพทย์

 
โครงการ Happy Birthday สุขใจในวันเกิด

เพื่อเป็นการส่งเสริมสวัสดิการแก่สมาชิกทุกคน นำไปสู่ความสัมพันธ์ที่ดี และตระหนักถึงคุณภาพชีวิตของสมาชิกที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 • ต้องมีอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
 • สมาชิกได้รับเงินขวัญถุงคนละ 1,000 บาท (เข้าบัญชีออมทรัพย์ทั่วไปของสหกรณ์ฯ)

Go to top