ประวัติสหกรณ์

ขยายขนาดตัวอักษร :

ชื่อ : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด
        Pattani Teachers Saving And Credit Cooperative, Limited.

01 coop office

ที่ตั้ง : เลขที่ 31/4 หมู่ที่ 4 ถนนหนองจิก ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 0-7333-6209 , 0-7331-3243
โทรสาร :  0-7331-3085


ประวัติสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด


         สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด ได้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2501 โดยมีนายเกษม สุขุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี
เป็นประธานในที่ประชุมครั้งแรก ณ หอประชุมจังหวัดปัตตานี (ปัจจุบันได้ก่อสร้างเป็นสำนักงาน อบจ.ปัตตานี) โดยมีสมาชิกเข้าชื่อขอจดทะเบียนจำนวน 134 คนได้จดทะเบียนใช้ชื่อว่า “สหกรณ์ครูจำกัดสินใช้” มีสมาชิกขณะนั้นทั้งหมด 277 คน สำนักงานตั้งอยู่ที่แผนกศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี โดยมีคณะกรรมการดำเนินการชุดแรกจำนวน 11 คน โดยมีนายเสถียร พรหมภักดี ตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานกรรมการดำเนินการมี นายวัน จันทร์ประดิษฐ์ ตำแหน่งผู้ช่วยศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เป็นเหรัญญิก
นายเพียร ทองรัตน์ เป็นเลขานุการ การดำเนินธุรกิจในปีแรกได้กำไรเป็นเงิน 7,230.42 บาท 
         ต่อมา เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2512 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด และได้ย้ายที่ทำการสหกรณ์ฯ
จากแผนกศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี มาดำเนินการ ณ ตึกขาว บริเวณด้านข้างโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี โดยดำเนินธุรกิจ
มีความก้าวหน้าเป็นลำดับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด ได้ย้ายที่ทำการอีกครั้งในช่วงปี พ.ศ. 2523 โดยมาเปิดทำการภายใต้
อาคารสำนักงานของตนเองบนถนนมะกรูดเลขที่ 81/13 ถนนมะกรูด อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ดำเนินกิจการเรื่อยมา และเมื่อวันที่
15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 สหกรณ์ได้ย้ายสำนักงาน มาอยู่ ณ อาคารเลขที่ 31/4 หมู่ที่ 4 ถนนหนองจิก ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง
จังหวัดปัตตานี ให้บริการแก่มวลสมาชิก
         โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมฐานะทางเศรษฐกิจสังคมของสมาชิก โดยวิธีร่วมกันดำเนินกิจการเพื่อประโยชน์ร่วมกัน ดังนี้คือ

   1. ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์ โดยช่วยให้สามารถสงวนส่วนแห่งรายได้ของตนไว้ในทางอันมั่นคงและได้รับประโยชน์
    ตามสมควร
   2. ส่งเสริมการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิก
   3. ให้บริการทางการเงินแก่สมาชิก
   4. จัดหาทุนและบริการสินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพและการดำรงชีพ
   5. ร่วมมือกับสหกรณ์อื่น สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ องค์กร ชุมชน ภาคเอกชน และหน่วยงานของรัฐ
    เพื่อส่งเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ์
   6. ส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกและชุมชน

ทำเนียบผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการดำเนินการ

1. นายเสถียร พรหมภัตติ์ พ.ศ. 2501   ถึง   พ.ศ. 2502
2. นายพินธุ พฤกษศรี พ.ศ. 2502   ถึง   พ.ศ. 2505
3. นายผัด นะมาตร์    พ.ศ. 2505   ถึง   พ.ศ. 2514
4. นายสว่าง เขมะศิริ พ.ศ. 2514   ถึง   พ.ศ. 2518
5. นายกุศล           ณ สงขลา พ.ศ. 2518   ถึง   พ.ศ. 2523
6. นายกมล           โกศลกาญจน์ พ.ศ. 2523   ถึง   พ.ศ. 2525
7. นายสุพล          กาญจนพงศ์  พ.ศ. 2525   ถึง   พ.ศ. 2527
8. นายวิจิตร          อนวัชพันธ์   พ.ศ. 2527   ถึง   พ.ศ. 2530
9. นายน้อม          เพชรชู  พ.ศ. 2530   ถึง   พ.ศ. 2534
10.นายภักดิ์            ศิริโภคา  พ.ศ. 2534   ถึง   พ.ศ. 2536
11.นายประนอม วรรณวงศ์   พ.ศ. 2536   ถึง   พ.ศ. 2538
12.นายสมชาย     เทศเมือง  พ.ศ. 2538   ถึง   พ.ศ. 2539
13.นายสวาท        แสงมณี พ.ศ. 2539   ถึง   พ.ศ. 2540
14.นายนิตย์          ไชยสาลี  พ.ศ. 2540   ถึง   พ.ศ. 2541
15.นายจำนงค์      เวทย์ประสิทธิ์  พ.ศ. 2541   ถึง   พ.ศ. 2542
16.นายเสริม         เงินสองสี  พ.ศ. 2542   ถึง   พ.ศ. 2544
17.นายวิรัตน์        สกุณา  พ.ศ. 2545   ถึง   พ.ศ. 2546
18.นายแจ้ง           จิระโรจนกุล   พ.ศ. 2547   ถึง   พ.ศ. 2548
19.นายสุรศักดิ์     อินศรีไกร พ.ศ. 2549   ถึง   พ.ศ. 2552
20.นายนิวัฒน์  แมนสกุล   พ.ศ. 2553   ถึง   พ.ศ. 2554
21.นายภัควัฒน์  พงษ์เดชวัฒนาพร  พ.ศ. 2555   ถึง   ปัจจุบัน

                              

Go to top