สสอค.

ขยายขนาดตัวอักษร :

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.)  -> กดลิงค์ไปเว็บไซต์ <-

ข้อมูล / ประกาศข่าว
ดาวน์โหลด
1. ประกาศรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2561 download
2. สารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 1 เดือนกรกฎาคม 2561 download
3. ประกาศ แจ้งกำหนดอัตราเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ สำหรับปีบัญชี 2562 download
4. หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สวัสดิการเพื่อสร้างหลักประกันให้แก่สมาชิกสหกรณ์ฯ (สสอค. และ สส.ชสอ.) download
5. ประกาศรับสมัครสมาชิก สสอค. download
ุ6. แจ้งกำหนดอัตราเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ สำหรับปีบัญชี 2563 download
7. การเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ (ล่วงหน้า) เพิ่มเติม download
8. ใบสมัครสมาชิกประเภทสามัญ download
9. หนังสือให้คำยินยอมในการแสดงเจตนาการรับเงินสงเคราะห์ และการหักเงิน download
10. แบบคำรับรองสุขภาพตนเอง download
11. การใช้ใบรับรองแพทย์และการรับรองสุขภาพตนเอง เพื่อเป็นเอกสารสมัครเข้าเป็นสมาชิก download
12. สสอค. ประกาศรับสมัครสมาชิก ปี 2563 download
13. สารจากนายก สสอค. เรื่อง เหตุผลความจำเป็นในการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ เพิ่มเติม
14. สสอค. ประกาศรับสมัครสมาชิก download
15. ประกาศรับสมัครประเภทสามัญ และสมาชิกประเภทสมทบ  อายุไม่เกิน 50 ปี สำหรับปีบัญชี 2563 New2 download
16. การเก็บเงินสงเคราะห์สำหรับปีบัญชี 2564 New2 download

ใบปลว64 3 หนาใหม64

ใบปลว64 3 หลงใหม64


รายงานข้อมูลสมาชิก

630829 01


รายงานตารางเงินสงเคราะห์ ปี 2563

630829 02

Go to top