วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / คำขวัญ

ขยายขนาดตัวอักษร :
วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรด้านธุรกิจที่มีความมั่นคง สมาชิกรับบริการด้วยความมั่นใจ พัฒนาสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล

พันธกิจ

1. บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ระดมเงินออมเพื่อความมั่นคงขององค์กร
3. จัดระบบบริการสินเชื่ออย่างมีประสิทธิภาพ
4. จัดสวัสดิการและพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
5. จัดระบบประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง
6. พัฒนาสหกรณ์สู่ความเป็นเลิศ

คำขวัญ
สหกรณ์มั่นคง  สมาชิกมั่นใจ
บริหารโปร่งใส  ใส่ใจด้านบริการ

Go to top