แสดง # 
# ชื่อ
1 ประกาศรายชื่อประธานกลุ่ม และผู้แทนสามาชิก ประจำปี 2566
2 สุขสันต์วันเกิด สมาชิกที่เกิดเดือน พฤศจิกายน
3 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด ที่ 36/2566 เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด ตำแหน่ง “ผู้จัดการ”
4 การเลือกตั้งประธานกลุ่มสมาชิกและผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2566
5 27 พฤศจิกายน 2566 มอบพวงรีดและเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้รับโอนผลประโยชน์สมาชิกถึงแก่กรรม
6 การปฐมนิเทศสมาชิกใหม่ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566
7 การสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ตำแหน่ง "ผู้จัดการ"
8 ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
9 ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจข้อมูลสำหรับการปรับปรุงร่างข้อบังคับสหกรณ์
10 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด ที่ 34/2566 เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบ เกี่ยวกับการสอบ ในการสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด ในตำแหน่ง “ผู้จัดการ”

หน้า 1 จาก 32

Go to top