เจ้าหน้าที่สหกรณ์

ขยายขนาดตัวอักษร :

รายชื่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด

Kriangsak

นายเกรียงศักดิ์ จันทร์เกิด
ผู้จัดการสหกรณ์

 Nitaya
นางนิตยา ศรีราม
รองผู้จัดการสหกรณ์

ฝ่ายบัญชี

Uraiporn
นางสาวอุไรพร ทองมี
หัวหน้าฝ่ายบัญชี

 Siwaporn  Panatda
นางสาวศิวพร แก้วขาว
เจ้าหน้าที่บัญชี

นางสาวปนัดดา หนูสีคง
เจ้าหน้าที่บัญชี

ฝ่ายการเงิน

Sopita
นางโศภิตา สะมุนี
หัวหน้าฝ่ายการเงิน

Atma Arpaporn
นางอัสมา อุสมาล
เจ้าหน้าที่การเงิน

นางสาวอาภาพร หนูนะ
เจ้าหน้าที่การเงิน

ฝ่ายสินเชื่อ

Inthira
นางอินทิรา กาญจนจันทร์
หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ

 Melda  Atwani
นางสาวเมลดา เงินราษฎร์
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

นางสาวอัสวาณี โฆ
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

ฝ่ายประมวลผล

Tunyarat
นางธัญญรัศม์ กิตติอัครศรีกุล
หัวหน้าฝ่ายประมวลผล

 Patita  Supawadee
นางสาวปทิตตา เขียวจินดา
เจ้าหน้าที่ประมวลผล

นางสาวสุภาวดี ทองดี
เจ้าหน้าที่ประมวลผล

นิติกร

Wipakorn
นางสาววิภากร จันทรัตน์
นิติกร

ฝ่ายธุรการ

Sunma
นางซัลมา เจ๊ะแม
หัวหน้าฝ่ายธุรการ

Pasapa Sainub
นางสาวภาสฏา นุ่นกะสิกุล
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวไซนับ   มะแซ
เจ้าหน้าที่ธุรการ

พนักงานขับรถ นักการภารโรง และแม่บ้าน

Suriyen

Thotsaphon

Nantaya
นายสุริเยนทร์  แดงนุ้ย
พนักงานขับรถ

นายทศพร  สมาธิ
นักการภารโรง

นางนันทยา เพ็ชรศรีชัย
แม่บ้าน

Go to top